Детска градина №18 „Осми март“

Проекти и НП на ДГ №18 "Осми март" през учебна 2017-2018 година

12 апр 2017
  1. Национална програма „ Информационни и комуникационни технологии (ИKT) в предучилищното и училищното образование” - Компонент - 3
  2. Проект „РАВНИ В СТАРТА“

 Финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

      Водеща организация: Община Хасково

ДЕЙНОСТИ:

  • „Шарено петле”
  • „1, 2, 3 … старт”

РЪКОВОДИТЕЛИ:   

  • Петя Колева- ст.учител
  • Станимира Желева – учител

Период на провеждане: Учебна 2017-2018 г. и 2018-2019 г.

 

  1. Проект „Спортуваме за здраве” по ПМС 129 за подпомагане на физическото възпитание и спорта
  2. Участие в Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г. за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

 Финансирани от ДФ”Земеделие”, с подкрепата на Европейски съюз.