Детска градина №18 „Осми март“

Проекти и НП на ДГ №18 "Осми март" през учебна 2022-2023 година.

10 апр 2019

          Проекти и НП в които участва ДГ№18"Осми март" през учебната 2022-2023 година

  1.  Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  2. НП на МОН   „Хубаво е в детската градина“. Основна цел: Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране , изпробване и споделяне на иновативни педагогически практики, съвместно с родителската общност. По проекта вземат участие всички групи от детската градина.
  3.  Проект :BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
  4. Участие в Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г. за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Финансирани от ДФ”Земеделие”, с подкрепата на Европейски съюз.

Прикачени файлове

Приложени файлове: