Детска градина №18 „Осми март“

Проекти и НП на ДГ №18 "Осми март" през учебна 2019-2020 година.

10 апр 2019

 

Проекти и НП в които участва ДГ№18"Осми март" през учебната 2019-2020година

1. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

2. НП на МОН   „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Основна цел: Осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към Детската градина и

осъществяване на успешна адаптация на детето. Прилагане на ефективен модел на взаимодействие със семейството.

Участници: Първа  и Първа "А" групи

3.Проект „Спортуваме за здраве” по ПМС 129 за подпомагане на физическото възпитание и спорта

4.Участие в Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г. за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

 Финансирани от ДФ”Земеделие”, с подкрепата на Европейски съюз.

 

Прикачени файлове

Приложени файлове: