Детска градина №18 „Осми март“

Проекти и НП на ДГ №18 "Осми март" през учебна 2018-2019 година.

10 апр 2019

1.Национална програма „ Информационни и комуникационни технологии (ИKT) в предучилищното и училищното образование” - Компонент - 3

2.Проект „РАВНИ В СТАРТА“

 Финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

         Водеща организация: Община Хасково

               ДЕЙНОСТИ:

  • „Шарено петле”
  • „1, 2, 3 … старт”

            РЪКОВОДИТЕЛИ:   

  • Петя Колева- ст.учител
  • Станимира Желева – учител

Период на провеждане: Учебна 2017-2018 г. и 2018-2019 г.

 

3.Проект „Спортуваме за здраве” по ПМС 129 за подпомагане на физическото възпитание и спорта

4.Участие в Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г. за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

 Финансирани от ДФ”Земеделие”, с подкрепата на Европейски съюз.

5. "Участие в Национална програма:  "Развитие на системата на предучилищното образование"

Създадени са три групи с деца на 6г., с учители: Росица Ангелова, Мирена Марчева, Павлина Вълчева