Детска градина №18 „Осми март“

Проекти и НП на ДГ №18 "Осми март" през учебна 2020-2021 година.

10 апр 2019

 

Проекти и НП в които участва ДГ№18"Осми март" през учебната 2020-2021година

1. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

2. НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"Модул:"Площадки за обучение по БДП"-2020г.

3. НП "Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ ) в системата на предучилищното и училищно образование" 

4. НП на МОН   „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Основна цел: Осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към Детската градина и

осъществяване на успешна адаптация на детето. Прилагане на ефективен модел на взаимодействие със семейството.

Участници: Първа  и Първа "А" групи

5.Проект „Спортуваме за здраве” по ПМС 129 за подпомагане на физическото възпитание и спорт 

6.Проект: „ДА ОБИЧАМЕ И ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “ на МОСВ и ПУДООС

7. Проект :BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

8.Участие в Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г. за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Финансирани от ДФ”Земеделие”, с подкрепата на Европейски съюз.

 

 

Прикачени файлове

Приложени файлове: