Детска градина №18 „Осми март“

Проекти и НП на ДГ №18 "Осми март" през учебна 2020-2021 година.

10 апр 2019

          Проекти и НП в които участва ДГ№18"Осми март" през учебната 2020-2021година

  1.  Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  2. НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"Модул:"Площадки за обучение по БДП"-2020г.
  3. НП "Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ ) в системата на предучилищното и училищно образование" 
  4. НП на МОН   „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“Основна цел: Осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към Детската градина иосъществяване на успешна адаптация на детето. Прилагане на ефективен модел на взаимодействие със семейството.Участници: Първа  и Първа "А" групи
  5. Проект „Спортуваме за здраве” по ПМС 129 за подпомагане на физическото възпитание и спорт 
  6. Проект: „ДА ОБИЧАМЕ И ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “ на МОСВ и ПУДООС
  7.  Проект :BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
  8. Участие в Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г. за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Финансирани от ДФ”Земеделие”, с подкрепата на Европейски съюз.
  9. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

Прикачени файлове

Приложени файлове: