Детска градина №18 „Осми март“

Проекти и НП на ДГ №18 "Осми март" през учебна 2022-2023 година.

10 апр 2019

          Проекти и НП в които участва ДГ №18"Осми март" през учебната 2023-2024 година

  1.  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  2. Проект по постановление № 46 на МС насочен към повишаване на общата физичска подготовка и придобиване насоченост на заниманията със спортно тренировъчен характер, чрез организиране и провеждане на спортно подготвителни игри в ежедневни режимни моменти, както и организиране на състезания по отделни видове спорт.
  3. НП на МОН   „Хубаво е в детската градина". Иновативен проект "Малки творци- съвременни, създаващи, експериментиращи".  Основна цел: Формиране на любознателност, интерес и потребност за задълбочено общуване с музикалното и приложно изкуство. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране , изпробване и споделяне на иновативни педагогически практики, съвместно с родителската общност. По проекта вземат участие всички групи от детската градина.
  4.  Проект :BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
  5. Участие в Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г. за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Финансирани от ДФ”Земеделие”, с подкрепата на Европейски съюз.

Прикачени файлове

Приложени файлове: